Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Gezondheidsbeleid ‘Ons wereldje’ Okselaar

Gezond eten is van belang om gezond te blijven maar het is ook lekker als je van jongs af je smaak niet laat verknoeien. En sporten is best leuk, zeker als je er van kleins af de kans toe krijgt.
Bij kinderen die thuis weinig stimulansen krijgen om gezond te eten en gezond te leven, speelt de school een cruciale rol. Dit is op en top een verhaal van gelijke kansen. De school reikt aan wat thuis ontbreekt of versterkt wat daar al gebeurt. Gezonde leefgewoonten en daardoor een betere gezondheid moeten in het bereik komen van iedereen.

Wij zijn bekommerd om de gezondheid van onze kinderen en doen dingen om deze te bevorderen.
Wij brengen onze kinderen kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij in het kader van gezondheid. Dat staat zo in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. We leren onze kinderen eveneens om verantwoord om te gaan met genotsmiddelen in hun leefwereld zoals snoep en frisdranken.

Wij leveren daartoe tastbare en kwaliteitsvolle inspanningen, al dan niet in samenwerking met externe partners. We beogen een zo duidelijk mogelijke kennis van het ontwikkelingsniveau, de context en de behoefte van onze kinderen. Zelfs binnen eenzelfde leeftijdsgroep kunnen soms belangrijke ontwikkelingsverschillen vastgesteld worden; zowel lichamelijk als emotioneel. Kinderen verschillen eveneens qua interesses en motivaties. De ervaringen die ze opdeden kunnen omwille van hun leefwereld en culturele identiteit zeer verscheiden zijn.


Inhoud
Wij onderscheiden in ons plan vier onderverdelingen, alhoewel die niet altijd van elkaar losgekoppeld kunnen worden:

- Fysieke gezondheid
- Geestelijke gezondheid
- Veiligheid en preventie
- Preventieve gezondheidszorg

Fysieke gezondheid

Bewegingsopvoeding
Via de lessen bewegingsopvoeding op school richten wij ons op 3 doelen:
Vooreerst het ontwikkelen van de motorische competentie. Hieronder verstaan wij het uitbouwen van de bewegingsmogelijkheden, het ontwikkelen, het uitbreiden en uitdiepen van basisvaardigheden tot het leren van specifieke vaardigheden (technieken) binnen de activiteiten die deel uitmaken van de bewegingscultuur. Dit alles gebeurt in verschillende activiteitsdomeinen: de praktische vaardigheden, balvaardigheden, springvaardigheden, bewegingskunsten, spelen, sportspelen, en sporttechnische vaardigheden, conditionele vaardigheden, ritmiek, expressie en het zwemmen. Deze domeinen worden in 3 fases doorlopen. Dit zijn voor de eerste graad de ervaarfase, voor de tweede graad de beseffase en voor de derde graad is er de beheerfase. Zo kan je bv. van het schommelen op je rug in de kleuterklas komen tot een toetssalto op een verhoogd landingsvlak in het zesde leerjaar.


Verder willen we ook komen tot het ontwikkelen van een fitte, gezonde en veilige levensstijl. Hier bouwen we aan een fysieke basisconditie en proberen we die te onderhouden. We werken aan de attitudes om te bewegen binnen veilige grenzen, rekening houdend met het kind zelf (wat kan ik aan? hoever kan ik mijn grens verleggen?).


Ook helpen we bij het ontwikkelen van een goed en realistisch zelfbeeld en bij het vlot sociaal functioneren: dit is bv. meer dan het kunnen meespelen van een sportspel. Via bewegingssituaties leert men immers zichzelf en de anderen kennen en accepteren. Men leert daarenboven samenwerken, elkaar helpen en steun verlenen.
Dit alles proberen wij te realiseren via onze lessen bewegingsopvoeding, de sportdagen, naschoolse sportactiviteiten, een speelplaats die uitnodigt tot sporten en spelen, …


Bij ons zijn er 2 leerkrachten bewegingsopvoeding, die elk hun taak in het bewegingsproces vervullen: Juf ida Staes voor de kleutergym en meester Rob Claes voor de bewegingsopvoeding in de lagere school.

De kleuters, vanaf de allerkleinsten, krijgen 2 maal per week hun lesjes bewegingsopvoeding. Verder geven de leerkrachten van 2de en 3de kleuterklas zelf ook nog een uurtje bewegingsopvoeding per week.

De kinderen van de lagere school krijgen 2 maal per week gym, uitgezonderd de week dat ze gaan zwemmen, dan is het slechts 1 maal per week.


Maar hier houdt het niet op.... Elk jaar krijgen onze leerlingen per leerjaar een sportdag. Deze worden mede georganiseerd door de sportdienst van onze gemeente. Even opsommen: het eerste leerjaar speelt een reuze ganzenbord, het tweede doet een gymnastiekland, het derde krijgt dan weer een "Handig met de bal" - voormiddag aangeboden, het vierde speelt een heus trefbaltornooi, het vijfde meet zich met andere scholen in een netbaltornooi en krijgt een halve dag atletiekinitiatie, maar ook het zesde krijgt deze atletiekinitiatie en speelt daarna nog een mini-voetbaltornooi. Het zesde leerjaar mag dan ook nog eens een ganse dag proeven van verschillende survivaltechnieken, dit als afsluiter op het einde van het schooljaar. Als school nemen wij ook elk jaar actief deel aan de Vlaamse veldloopweek.

Vanaf dit schooljaar (2016 - 2017) starten we met het project 'Ons mile a day'. Het is de bedoeling dat de kinderen van de lagere school elke dag een mijl (1km600) wandelen of lopen. Het bevordert de concentratie en komt de conditie ten goede. De oudste kleuters doen mee aan het project op hun niveau.


Onze school is gelegen naast twee voetbalvelden. Daar maken wij dankbaar gebruik van, niet alleen voor de lessen bewegingsopvoeding maar evenzeer voor de bewegingstussendoortjes tijdens andere lessen.

 

Gezond eten en drinken

-Wij bieden in onze school geen drank aan. De kinderen brengen een drinkbus mee met water om tijdens de lessen en tijdens de speeltijd te drinken.  Indien u als ouder wenst dat er tijdens de middag toch iets anders kan gedronken worden, is sinaasappelsap, appelsap en melk toegelaten. Dit brengen de kinderen ook mee in een drinkbus. Hersluitbare flesjes zijn toegelaten maar die gaan terug mee naar huis. Er worden geen brikjes meegebracht!
Frisdranken, energiedrankjes e.d. zijn niet toegelaten op school.

- Drinkfonteintjes op de speelplaats

- We stimuleren de kinderen om fruit te eten door elke woensdag een fruitdag te houden.

- De kinderen mogen geen snoep mee naar school brengen.
  Ook bij traktaties bij verjaardagen wordt geen snoep getolereerd.


Specifieke lessen en acties


- WO-lessen i.v.m. gezonde voeding, hygiëne, … (afzonderlijk opgelijst)

- Seksuele voorlichting in het zesde leerjaar

- We verluchten onze klassen goed!

- Zonnebescherming op school en op uitstappen

 

Geestelijke gezondheid

- Welbevinden en betrokkenheid (zorgbeleid)

- Sociale vaardigheden

- Werken met de doos vol gevoelens

- Meervoudige intelligentie aanspreken

- Aandacht voor pestgedrag (anti-pestbeleid)

- Werken met maandpunten (waarden)


Veiligheid en preventie


De preventieadviseur is de persoon in de school die over de nodige bekwaamheid en onafhankelijkheid beschikt en het nodige gezag heeft om veiligheidsmaatregelen te treffen en te doen naleven.


De preventieadviseur screent zijn/haar school op zeven domeinen:
- arbeidsveiligheid
- bescherming van de gezondheid
- psychosociale belasting
- ergonomie
- arbeidshygiëne
- verfraaiing van de arbeidsplaats
- leefmilieu


Hij/zij overlegt met de arbeidsinspecteur en geeft advies aan de schooldirectie.
Onze school wil een actief welzijnsbeleid voeren conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.


Om gestalte te geven aan dit beleid:
- werken het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met medewerking en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingssysteem uit, stellen een globaal preventieplan op en voeren jaarlijks de actieplannen uit. Daarbij wordt voorafgaandelijk het advies gevraagd van het comité, de vakbondsafvaardiging of het personeel. In het globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd.
- wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke medewerker afzonderlijk sterk benadrukt
- streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden het welzijnsbeleid kennen en toepassen. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies via het schoolwerkplan, personeelsvergaderingen, het uithangbord, elektronische post, ... . Ook stelt de directie aanvullende regels op voor extra schoolse activiteiten.
- waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij klasbezoeken, op oudercontacten
- worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten
- worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in onze school, regelmatig gewezen op bestaande risico's. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.
- nemen het schoolbestuur en de directie preventiemaatregelen om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in de mate van het mogelijke te voorkomen. Desgevallend dragen zij zorg voor een autonoom verloop van de vooropgestelde procedure en geven zij tijd en ruimte voor bijstand, grondig onderzoek en oplossingen.
- streven het schoolbestuur en de directie ernaar om, bij aankopen waar relevant, bij nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu te doen naleven
- zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde budgettaire mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur zijn/haar opdrachten en taken degelijk kan uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie de werking van de interne dienst.
- bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met externe dienst, evenals met het CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht.
- werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid.


Milieuvriendelijke school

Afval wordt in de mate van het mogelijke beperkt.
De kinderen brengen een drinkbus mee met water, een brooddoos voor hun boterhammen en een koekendoosje voor hun koekjes. Liefst koekjes zonder papiertje. Zitten de koekjes toch nog in een papiertje, dan wordt dat terug mee naar huis gegeven. Zo proberen we de afvalberg te beperken.


Wij sorteren onze afval:
- een groene bak voor organisch afval (GFT)
- een grijze vuilnisbak voor restafval

- een papierbak voor papier (in de klas)
- een ton voor lege batterijen
- een verzamelbox voor lege inkttoners van printers


Evacuatieoefeningen
Twee à drie maal worden in de school evacuatieoefeningen gehouden om het schoolgebouw op een systematische en snelle wijze te leren ontruimen.
Alles verloopt via een vast draaiboek en evacuatieplan, bezorgd aan alle leerkrachten.
De eerste keer gebeurt deze oefening aangekondigd. De volgende keren gebeurt dit niet aangekondigd.
U hoeft dus niet steeds te denken dat er brand is geweest in de school. Hopelijk gebeurt het ook nooit.


Verkeersveiligheid
-We verwachten van de ouders dat zij het verkeersreglement toepassen, zeker bij de ingangen van de school. De fietsers komen en gaan langs het pad aan de Pastoor Brissacstraat, de kinderen die met de auto gebracht worden en de voetgangers komen en gaan langs de weg naar de Brabantsebaan of via het pad aan de kerk.
-Stilstaan en parkeren op het zebrapad en op het voetpad is verboden.
-Laat kinderen uitstappen langs voetpadkant.
-Ook kinderen dragen steeds een autogordel.
-We verwachten van de leerlingen dat ze de verkeersregels en verkeerstekens respecteren.
-Gebruik het voetpad en het zebrapad.
-Fietsers gebruiken, in overleg met de ouders, de veiligste fietsroute en dragen liefst een fietshelm en fluohesje ter bescherming.


Medicatie
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.
Dit moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. U ontvangt zo’n attest van de klastitularis.


Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.
Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en er zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.


Schoolverzekering

Onze school is verzekerd bij:

Interdiocesaan Centrum Afdeling verzekeringen
Guimardstraat 1
1040 Brussel

De schoolverzekering dekt alleen lichamelijke letsels van uw kind, hetzij bij een ongeval op school, hetzij op de (veiligste) weg van huis naar school of terug, andere extra-murosactiviteiten zoals leeruitstappen, schoolfeest, .. 
Ze dekt dus niet de stoffelijke schade (bril, fiets, kledij, ...). Alleen als het valt onder aansprakelijkheid van een leerkracht kan in bepaalde gevallen de verzekering tussenkomen. Deze laatste risico's worden best gedekt door een familiale verzekering, een verzekeringspolis waardoor de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders wordt gedekt.
De schoolverzekering komt niet tussenbeide voor de schade die een leerling toebrengt aan een derde persoon.

Wat krijgt u terugbetaald?

Het verschil tussen de reële medische kosten en hetgeen u terugbetaald krijgt van het ziekenfonds.

Stappenplan bij ongeval of ziekte

- administratief medewerker of leerkracht verwittigt telefonisch de ouders
- ouders halen, indien mogelijk, het kind op
- bij ernstige verwondingen, in overleg met de ouders, bezoeken wij een dokter of worden de hulpdiensten   verwittigd
- bij een ongeval: verzekeringsdocumenten afhalen op het secretariaat en meenemen bij een doktersbezoek
- afronding van het dossier gebeurt via de directie of administratief medewerker

Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school.
In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen van 6.30u tot 18.30u.
Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u en 18.30u.
Bij overtreding van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

Preventieve gezondheidszorg

In samenwerking met het CLB.

Vooruitblik

22 mrt 2023
08:50 - 15:40
Oudercontact LS
23 mrt 2023
08:50 - 15:40
schaatsen lagere school
29 mrt 2023
09:00 - 10:00
Wenuurtje
31 mrt 2023
08:50 - 15:40
14.00 u paasviering
29 apr 2023
14:30 - 16:00
vormsel abdij Averbode
05 mei 2023
08:50 - 15:40
schoolfotograaf
10 mei 2023
09:00 - 10:00
wenuurtje
18 mei 2023
10:30 - 12:00
Eerste communie

Kalender

Maart 2023
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31