Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Jaarthema 2017 - 2018

Op zoek naar

schatten...

 

 Op zoek naar schatten

Beste ouders,

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dat vindt u terug onder de knop 'Infobrochure'. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar is er wel nauw mee verbonden. Daarom wordt het hier toch opgenomen.

In het tweede deel vindt u het pedagogisch project of opvoedingsproject. Dat vindt u terug onder de knop 'Visie'.

In het derde deel vindt u het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.


De inschrijving van uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen. Hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd. Die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam

DEEL I: Infobrochure

DEEL II: Opvoedingsproject

DEEL III: Het reglement


1 ENGAGEMENTSVERKLARING
Ouders hebben terecht hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag en leerkrachten geven het beste van zichzelf voor de kinderen die hen worden toevertrouwd. Zo ontstaat er een engagement tussen de ouders en de school en maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.


Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.


Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact.
Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we ieder schooljaar in september een info-avond waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.


We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk, vier keer per schooljaar via een rapport.


We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.


Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de klastitularis.


Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.


De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in: www.studietoelagen.be of het gratis nummer 1700.


Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.


Te laat komen kan niet! De school begint om 8.50 u en eindigt om 12.00 u. Ze begint terug om 13.00 u en eindigt om 15.40 u , uitgezonderd op vrijdag. Dan eindigt de school om 15.00 u. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan op het secretariaat. Wij verwachten dat u ons voor 8.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.


Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.


Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB: via melding en na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op.


U kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.


Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. We gaan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren.


We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.


Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.


Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:


- Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio)
- Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de regio)
- Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
- Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).
- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …)
- Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.
- Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
- Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
- Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
- Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.
- Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders
- Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
- Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
- Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

2 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vindt u terug op onze website www.onswereldje.be.

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet.


Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van uw kind zullen we u bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen uw kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we u naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van uw kind.

2.1 Aanmelden en inschrijven
• Uw school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven:
Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.
• Uw school werkt met voorrangsperiodes:
Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel, indicator- en niet indicatorleerlingen ( we streven naar een sociale mix). Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data vindt u in op onze website ‘inschrijvingsrecht en capaciteitsbepaling’.


2.2 Weigeren/ontbinden van de inschrijving
Onze school moet haar capaciteit vastleggen. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.


Het schoolbestuur beschouwt de school als één geheel. De capaciteit voor de school ‘Ons Wereldje’ bedraagt 85 kleuters en 105 lagere schoolkinderen.


Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.


Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing vlogt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen.


Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een bestaand verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.


Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.


Doorlopen van inschrijving
Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.

2.3 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Uw kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.


2.4 Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject


3 OUDERLIJK GEZAG
3.1 Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.


3.2 Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.


3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.


3.4 Co-schoolschap
Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

 

4 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of uw kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor uw kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor uw kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep uw kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).


5 AFWEZIGHEDEN
5.1 Wegens ziekte
- Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
- Is uw kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
- Is uw kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
- Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.


De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.


5.2 Andere afwezigheden
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
- de deelname aan time-out-projecten;
- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.


5.3 Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar.

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

6 ONDERWIJS AAN HUIS
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.


Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.


De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.


Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.


Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

 

7 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN)
7.1 Eéndaagse uitstappen
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

7.2 Meerdaagse uitstappen
Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

 

8 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt. Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen doorde onderwijsinspectieals gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

 


Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.


Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.


Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.


De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:
- De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
- De gegevens uit het LVS;
- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.
- ….


De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.


Beroepsprocedure:
Let op:
- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur: Stinkens Hendrik, Nieuwstraat 44, 3272 Testelt.


Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.


6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
7. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
8. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

 

9 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN
Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.
9.1 Ordemaatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
- een verwittiging in de agenda;
- een strafwerk;
- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.


Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van uw kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.


9.2 Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.


Let op: wanneer we spreken over directeur hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.


9.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
- een definitieve uitsluiting.


9.2.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om uw kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.


De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.


9.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)


Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:
1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting tijdens het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar, kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.


9.2.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting
Wanneer uw kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is uw kind in principe op school aanwezig maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.


In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is uw kind in principe op school aanwezig maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.


9.3 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting

Let op: Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.

9.3.1 Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen via een aangetekend schrijven bij de voorzitter van het schoolbestuur: Stinkens Hendrik, Nieuwstraat 44, 3272 Testelt.
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.
• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.


Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.


10 BIJDRAGEREGELING


Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet moet aankopen. Maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat u zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen. Het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

 

Verplichte activiteiten per klas Richtprijs/beurt: €
Zwemmen en zwembus leerlingen 3de tot 5de lj.(6de lj. gratis) 6,00
Theaterbezoek 5,00
Schoolreis kleuters 11,00
Koetsentocht kleuters 5,00

Schoolreis lagere school

Schoolsportdagen

25,00

1,00

Totaal voor het schooljaar
Kleuteronderwijs:
Elke kleuterklas: max. €45
 
Lager onderwijs:
Elk leerjaar: max. €85

 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs €
Middagtoezicht (gratis drank inbegrepen) 0,50 (onder voorbehoud)
Vlaamse Filmpjes 30,00
Boekenboot, Leeskriebel, Tijdsein 27,00
Leesknuffel 36,00
Kerst- Paas- Vakantie- of Oefenboek 6,00
National Geographic junior basis 34,95
National Geographic junior plus 44,95
Boektoppers kleuters+lager pakket 20,00
Boektoppers kleuters abonnement 32,00
En action groeiboek (derde graad) 10,30
   
Nieuwjaarsbrieven 1,00
Schoolfotograaf:  
Foto’s 13,00 (richtprijs)
Klasfoto  2,00

 

Meerdaagse uitstappen Richtprijs €
Maximum factuur € 420 per kind voor volledige duur lager onderwijs (te rekenen vanaf 01/09/2008)  
Zeeklassen voor derde graad 245,00


We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar gelang hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in dezelfde klas. Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden berekend op basis van de werkelijke kostprijs.


Met de oudervereniging werd ook voor dit schooljaar een afspraak gemaakt dat zij voor de schooluitstappen tussenkomt in de kosten indien deze de maximumfactuur zouden overschrijden.


10.1 Wijze van betaling


Ouders krijgen 5 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending.


Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we uw beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.


10.2 Bij wie kan u terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.


Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.


- Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.


11 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens het jaarlijks schoolfeest.


12 VRIJWILLIGERS
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.


Organisatie:
De VZW Imato, Nieuwstraat 44, 3272 Testelt
Maatschappelijk doel: zie statuten
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij;
IC verzekeringen NV - polisnummer: 24000185
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij;
IC verzekeringen NV – polisnummer :24000185
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.


13 WELZIJNSBELEID

13.1 Preventie
We verwachten dat alle ouders en kinderen zich houden aan de regels van het intern veiligheidsbeleid. U kan hiervoor steeds contact opnemen met de preventieadviseur van Imato: Claes Koen, tel. 0472/89 69 71,


13.2 Verkeersveiligheid
We verwijzen hier naar ‘het circulatieplan’. Dit is de brief die u bij het begin van ieder schooljaar ontvangt met betrekking tot het binnenkomen en verlaten van de school (ingang fietsers, ingang voetgangers).


13.3 Medicatie
Wanneer uw kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden uw kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.


In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan uw kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.


Voor andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, bv. via oog- of oorindruppeling, wordt met de ouders naar een oplossing gezocht.


Stappenplan bij ongeval of ziekte
Eerste hulp
- Wie: begeleidende leerkracht – titularis
verantwoordelijken ‘bedrijfseerstehulp’: Staes Ida, Geyskens Marleen
- Hoe: afhankelijk van de situatie
Ziekenhuis: Algemeen Ziekenhuis Diest, Statiestraat 65, 3290 Diest,
013/ 35 40 11, www.azdiest.be
Dokter: huisdokter (cfr. individueel dossier)


Verzekeringspapieren
• Contactpersoon: directeur of secretariaatsmedewerkers
• Procedure: ongevalsaangifte – openen dossier – bewaarstukken verzamelen en verzenden


13.4 Roken is verboden op school!
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school.

14 LEEFREGELS
14.1 Gedragsregels
- Kinderen worden op tijd op school verwacht. Laattijdig toekomen verstoort de lessen en het klasgebeuren.


- Fietsers komen langs de fietsenpoort (Pastoor Brissacstraat) en voetgangers komen langs de voetgangerspoort (Brabantsebaan)


- De kinderen mogen begeleid worden tot aan de schoolpoort. Dan stappen ze zelfstandig de speelplaats op. Enkel voor de kleinste kleutertjes maken we de eerste weken een uitzondering.


- Als het heeft gebeld, gaan de poorten op slot. De school is dan enkel nog toegankelijk via de hoofdingang.


- De kinderen respecteren de klasafspraken en de regels op de speelplaats. Die worden bij het begin van ieder schooljaar, samen met hen, afgesproken en op papier gezet of met pictogrammen voorgesteld.


- Het beurtsysteem voor het gebruik van het speeltuintje en het voetbalveld wordt gerespecteerd.


- Pesten wordt in onze school niet getolereerd! Bij pestgedrag wordt de klastitularis en de directie meteen verwittigd en zal er met de ouders naar haalbare oplossingen worden gezocht.


- De kinderen respecteren het materiaal van de school en van de andere kinderen. Er wordt niets opzettelijk beschadigd of gestolen.

 

14.2 Kleding
Afspraken i.v.m. kledij: gepaste schoolkledij en veilig schoeisel
Afspraken i.v.m. hoofddeksels: niet toegelaten tijdens de lessen
Bijkomende afspraken zijn:
- géén zichtbare piercing-tatoeage (met uitzondering van oorbellen)
- géén opvallende haartooi


14.3 Persoonlijke bezittingen
Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.:
- Multimedia-apparatuur: niet toegelaten
- Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden: niet toegelaten
- Juwelen: op eigen verantwoordelijkheid

14.4 Milieu op school
- Schoolacties vindt u terug in ons gezondheidsbeleid.
- Verwachtingen naar de ouders:
  Gebruik boterhamdoos: verplicht tijdens de middag
  Gebruik drinkbus: verplicht tijdens de speeltijden
  Koeken zonder papiertje in koekjesdozen
Gelieve de dozen en de drinkbussen te voorzien van de naam
- Verwachtingen naar de kinderen:
  Eventuele papiertjes en plastieken flesjes gaan terug mee naar huis


14.5 Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken, zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.


14.6 Afspraken rond pesten
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, zal de school passende maatregelen nemen. Onze school voert een antipestbeleid.


14.7 Afspraken rond verjaardagen
De kinderen vieren hun verjaardag in de klas. Een kleine versnapering (cake, koek, fruit,…) is leuk om samen te vieren. Er worden geen geschenken, dus ook geen speelgoed, meegebracht. Deze worden niet rondgedeeld maar terug mee naar huis gegeven.


14.8 Bewegingsopvoeding
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Uw kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.


14.9 Afspraken i.v.m. zwemmen:
Maandagnamiddag om de maand heeft de tweede en de derde graad een zwembeurt in het stedelijk zwembad te Diestl o.l.v. Rob Claes, bijgestaan door twee leerkrachten.
Prijs: €6,00 (zwemmen + busvervoer). De betaling gebeurt via facturatie. Het zesde leerjaar zwemt, omwille van de wettelijke verplichting, gratis.
Vrijstelling voor het zwemmen is alleen toegestaan via een oudersbriefje. Bij een langdurige vrijstelling is een doktersattest verplicht.
Wat breng je mee?
Een zwemzak met daarin 2 handdoeken, je zwempak/zwembroek, je kam/borstel.
Je denkt ook aan een badmuts, in de juiste kleur:
• Rood -> niet zwemmer
• Groen -> beginnende zwemmer
• Blauw -> zwemmer
Voorzie alles van een naam of merkteken. Denk aan gemakkelijke kledij zodat het omkleden vlot kan verlopen.
Praktische info: telefoonnummer van het zwembad in Diest: 013/32 69 25

Uren zwembeurten :
Vertrek: 13.00 uur

Zwembeurten 2017-2018:
September
04/09/2017

Oktober
02/10/2017

November
06/11/2017

December
11/12/2017

Januari
22/01/2018

Februari
26/02/2018


Maart
26/03/2018

April
/

Mei
07/05/2018

Juni

04/06/2018


14.10 Huiswerk
Visie
Iedereen krijgt op een bepaald moment met huiswerk te maken: als kind, als ouder, als leerkracht, … . Huiswerk lijkt vanzelfsprekend bij het onderwijs te horen en wordt op vrij grote schaal georganiseerd.

Huiswerk is echter een zo ingrijpend en omvangrijk gebruikt didactisch middel dat het noodzakelijk is er meer systematisch over na te denken en er een beleid rond uit te bouwen.
Dat hebben wij met het team gedaan om binnen de school op dezelfde lijn te zitten. Wat volgt is de visie van onze school met betrekking tot het huiswerk.


Doelstellingen
Welke doelstellingen van huiswerk vinden wij belangrijk?
• Leren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen
• Brug tussen school en thuis
• Gewoontevorming en leren plannen
• Leerstof inoefenen

 

Verwachtingen naar ouders
Wat verwachten we van ouders?
• Goede omstandigheden aanbieden waarin het huiswerk kan worden gemaakt.
• Een positieve ingesteldheid uitstralen ten aanzien van huiswerk
• Eventuele problemen zo snel mogelijk signaleren aan de leerkracht.
Specifiek voor bovenbouw (4-5-6)
• Begeleiding geven: geen correctie, maar volgens de noden (en capaciteiten) van het kind
• Les opvragen: belangrijk vanaf vierde leerjaar, maar afbouwend naar het zesde leerjaar
Wat verwachten we NIET van ouders?
• het huiswerk verbeteren
• extra oefeningen of taken geven
• zelf wat uitleg geven indien iets niet begrepen is (uitleg ouders verschilt nogal eens met leermethode van school.

Differentiatie naar hoeveelheid en onderwerp
Voor kinderen met moeilijkheden differentiëren we naar hoeveelheid.
Voor kinderen met grote moeilijkheden differentiëren we naar moeilijkheidsgraad.


Huistaak en Leren leren
• Leren zelfstandig werken gebeurt door een grondige klassikale voorbereiding van het huiswerk. Samen de schooltas maken, het klaarleggen van het materiaal, … wordt voldoende voorbereid in de klas.
• Er wordt in de verschillende leerjaren gewerkt aan het zelfstandig leren werken, aangepast aan de noden en ontwikkeling van de leerlingen.
• Plannen: Toetsen worden een weer voordien meegedeeld.
• Derde graad: Aangepaste agenda waarin plannen mogelijk is.

14.11 Agenda van uw kind
Afspraken:
Op het einde van de week verwachten wij van de ouders dat ze de agenda van hun kind handtekenen. In uitzonderlijke gevallen kan, in samenspraak met de ouders, gevraagd worden om dagelijks te handtekenen.


De leerlingen van de derde graad gebruiken een agenda waarin ze taken en lessen kunnen plannen. Bij het begin van ieder schooljaar zal er uitvoerig aandacht worden besteed aan de manier van invullen. Dit plannen kadert binnen onze visie rond “leren leren”.


14.12 Rapporteren over uw kind
Hoe rapporteren we?
Uw kind krijgt vier keer per schooljaar een rapport: met de herfstvakantie, met de kerstvakantie, met de paasvakantie en op het einde van het schooljaar.
Afspraken:
Indien we in tussentijdse periodes problemen ondervinden i.v.m. de schoolvorderingen van uw kind, zullen wij contact opnemen met de ouders.

14.13 Leerlingenevaluatie
Afspraken op welke basis een getuigschrift/attest wordt toegekend.
De klassenraad
In juni komt de klassenraad die bestaat uit:
de directie Marleen De Koninck
de leerkracht van de eerste graad Marleen Geyskens
en de leerkracht van de derde kleuterklas Katleen Peron
samen met:
de leerkracht van het zesde leerjaar Stephanie Ackx
de zorgcoördinator Lieve Ooms
en de CLB-begeleider Lore Vos
In overleg kennen zij een getuigschrift of attest toe.

De basisschool is een traject van 9 jaar
We baseren ons uiteraard niet enkel op de resultaten van de IDP’s !
We baseren ons zelfs niet enkel op de resultaten eind zesde leerjaar.
We evalueren de hele schoolloopbaan van het kind.
We nemen de resultaten in acht maar eveneens de leergroei, de werkhouding, …


De IDP’s zijn een maatstaaf.
Indien het kind voldoende scoort op de IDP’s (minimum 50%) en de schoolse resultaten, de leergroei en de werkhouding zijn oké, dan zal een getuigschrift toegekend worden en mag het kind naar de A-klas.
Als het traject basisschool heel moeizaam is verlopen, maar het kind op de IDP’s toch 50% of meer heeft behaald, als het kind aan zijn/haar plafond zit waardoor het welbevinden en de betrokkenheid is afgenomen, kennen we een getuigschrift toe maar bevelen we toch aan om naar de B-klas te gaan.


Een kind wiens traject basisschool moeizaam is verlopen, onvoldoende scoort op de IDP’s en de toetsen met als gevolg dat er een leerachterstand is opgetreden, zal een attest krijgen.
Vaak gaat dit nog gepaard met een slechte werkhouding.


We wachten in beide gevallen uiteraard niet tot juni om de ouders op de hoogte te brengen. Reeds in de loop van het schooljaar worden ze meerdere keren op oudercontacten of overlegmomenten gevraagd, al dan niet met aanwezigheid van CLB en/of externen.


Onze visie
We proberen, in de mate van het mogelijke, een getuigschrift te overhandigen.
Ons uitgangspunt en onze visie daaromtrent is dat we een kind zoveel mogelijk kansen willen bieden in een brede waaier van keuzemogelijkheden


De BASO-fiche:
Sinds schooljaar 2010 – 2011 wordt er een BASO-fiche ingevuld :
een luik voor het kind
een luik voor de ouders
en een luik voor de school.
Wij nemen de tijd om elk kind uitvoerig en eerlijk te bespreken.
Dat houdt in dat we op een opbouwende manier hun problemen/tgroeikansen weergeven maar evenzeer hun talenten en zaken waarin ze sterk zijn.

REVALIDATIE / LOGOPEDIE
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden.
- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.
- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.


Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

15 PRIVACY
15.1 Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen. Dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft u het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.


15.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen op verzoek deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden, kunnen zich tegen de overdracht verzetten,voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door uw kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.


15.3 Publiceren van foto’s
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan u dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van uw kind meer publiceren.


15.4 Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens. Dit impliceert ook zijn evaluatiegegevens die verzameld worden door de school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat tegen vergoeding. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.


16 PARTICIPATIE
16.1 Schoolraad
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.


In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers, aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.


16.2 Ouderraad
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.


17 KLACHTENREGELING

 

Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur.

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via   of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

-        de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

-        de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

-        de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

-        de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.

*     de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

*     klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);*      klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

*     klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al  dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;

*     klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve       uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.


18 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING
De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.onswereldje.be. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel worden de ouders verwittigd.

Vooruitblik

Geen evenementen

Kalender

Augustus 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31