Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Schooleigen opvoedingsproject Vrije Basisschool 'Ons wereldje'

Ons opvoedingsproject kwam tot stand in samenwerking met het schoolbestuur, de pastoor en het schoolteam. Wij willen ons richten naar dit opvoedingsproject dat de toetssteen is voor onze dagelijkse werking, een richting aanwijst voor de beslissingen op school en een houvast biedt voor een efficiënte en verantwoorde werking.  Het opvoedingsproject is tevens de basis voor het schoolwerkplan en voor het opstellen van het schoolreglement. Wij profileren ons als een kleine school met een groot hart.

Dimensie: “Zingevende gedragenheid – gedragen zingeving”

Binnen onze school willen we onze kinderen en leerkrachten welkom heten en hen een veilig klimaat aanbieden waar ze zichzelf kunnen zijn.

Als katholieke school willen we een school zijn die openstaat voor iedereen en worden wij opgeroepen om de christelijke visie te beleven en waar te maken (zowel in de lessen, het schoolklimaat als tussen leerlingen en schoolteam onderling).

De focus ligt op gedragenheid: respect, solidariteit, eerlijkheid, openheid en verantwoordelijkheid.

Zonder onszelf te verliezen en met respect voor onze eigen authenticiteit willen wij in vertrouwen de mening van anderen respecteren.

We willen deze gedragenheid vorm geven door respectvol om te gaan met alle geledingen die betrokken zijn in onze school:

  • de leerlingen;
  • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.  Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
  • de leerkrachten en de directeur die samen als schoolteam het onderwijs concreet maken;
  • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering;
  • de raad van bestuur die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de omkadering van onze school.

De levensvisie waartoe we willen opvoeden leidt tot solidariteit.

Anderen en hun anders-zijn steeds aanvaarden vergt openheid en eerlijkheid.

Als moderne en hedendaagse school willen wij – met de christelijke geloofstraditie als uitgangspunt – aandacht besteden aan de inter-levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen en schoolteam. Op die manier worden andere levensbeschouwingen open en positief benaderd. We zijn een katholieke dialoogschool waar iedereen welkom is. Wij willen samen, in dialoog en met naastenliefde, een open school zijn voor iedereen.

Meer concreet wil dat zeggen dat we:

  • de gelovige levensvisie willen integreren in het geheel van de opvoeding
  • specifiek in de godsdienstlessen de leerlingen de kans willen geven om uitdrukkelijk te bouwen aan een persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit
  • in het bijzonder aandacht willen hebben voor de naastenliefde, voor de zwakkeren en de kansarmen.
  • willen werken aan verbondenheid.

Wij willen de kinderen die ons zijn toevertrouwd laten uitgroeien tot verantwoordelijke, weerbare en zelfstandige mensen die zorg kunnen dragen voor zichzelf en voor elkaar.

In hun groei naar zelfstandigheid krijgt elk kind veel kansen door onze werking in graadklassen.  Kinderen van verschillende leeftijd steken veel van elkaar op door intense samenwerking.

Dimensie: Vaardigheden

Naast deze “Zingevende gedragenheid – gedragen zingeving” is het belangrijk dat onze kinderen over vaardigheden beschikken om greep te krijgen op het leven rondom hen. We vertrekken vanuit een focus op de kracht, talenten en competenties van onze kinderen.  Niet wat mislukt maar wat lukt is belangrijk.  Iedereen beschikt over vaardigheden. (Hoofd, Hart, Handen). 

Als Katholieke School volgen we het ZILL-leerplan van het Katholiek Onderwijs, waarbij we persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling niet naast elkaar maar verwevend met elkaar beogen. 

Daarnaast is in een snel evoluerende maatschappij het aankweken van mentale flexibiliteit belangrijker dan pure kennis. Het interactief, coöperatief en participerend leren verdient alle aandacht.  Om de nieuwste pedagogische en didactische vaardigheden te integreren in het klasgebeuren, moeten de leerkrachten de kans krijgen om zich bij te scholen en te professionaliseren.

We vragen van leerkrachten dat zij op een loyale manier gestalte geven aan de functiebeschrijvingen die binnen de school van toepassing zijn, alsook aan hun persoonlijke werkpunten.

Dimensie: Zelfbeeld

Fundamenteel in onze school is het werken aan een positief zelfbeeld van de kinderen.  Dat positief zelfbeeld bekomen we door het zelfvertrouwen van de kinderen aan te wakkeren.  Daarom is een positieve levenshouding onmisbaar in onze school.  Elk probleem is een uitdaging.  Leren met “vallen en opstaan” is een mentaal leerproces waarmee men van jongs af aan moet beginnen.  Het terug opstaan willen we meer beklemtonen dan het vallen. Daartoe is er in onze school begrip voor fouten alsook een werkwijze die het tempo van elk kind respecteert. Elk kind is uniek. Dit betekent dat we zowel aandacht hebben voor de leerbedreigde kinderen als voor de kinderen die een leervoorsprong hebben.

Dimensie: Humor

Een laatste dimensie die erg belangrijk is in onze scholen is humor. Humor helpt om zaken te relativeren.  Humor kan zich ook uiten in plezierige werkvormen.

Dimensies in onderlinge wisselwerking

Vanuit de dynamiek die uit de onderlinge wisselwerking van de verschillende dimensies voortkomt, willen we samen – ouders, leerlingen, schoolteam, externe begeleiders en schoolbestuur – bouwen aan één levende en open schoolgemeenschap die groeit in verbondenheid.

Vooruitblik

Geen evenementen

Kalender

Januari 2022
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31