Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Zorgvisie ‘Ons wereldje’ Okselaar

Link met het pedagogisch project:

Wij zijn een kleine school met een groot hart, een school waar elk kind welkom is!
Door onze kleinschaligheid vormen wij één grote familie waar iedereen iedereen kent en zorg draagt voor elkaar. Onze school beoogt het geluk van ieder kind apart, zonder onderscheid van ras, taal en overtuiging. Dit houdt in dat we steeds trachten te vertrekken vanuit de eigenheid van kinderen. Met respect voor ieders " anders zijn " proberen we tegemoet te komen aan de noden van elk kind. In zijn groei naar zelfstandigheid krijgt elk kind veel kansen door onze werking in combinatieklassen. Kinderen van verschillende leeftijd steken veel van elkaar op door intense samenwerking. Als school zijn we ervan overtuigd dat we geen invloed hebben op de aanleg maar wel op de bekwaamheid, de belangstelling, de motivatie en de wilskracht van kinderen. Daarom vinden we een veilig klasklimaat een eerste vereiste om het welbevinden van kinderen te optimaliseren. Samenhorigheid en verbondenheid, afspraken en regels, respect en vertrouwen zijn waarden die wij hoog in het vaandel dragen. We willen onze kinderen weerbaar maken om als gelukkige mensen in het leven te staan. We willen hen met heel veel zorg begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Daarom willen we niet enkel zorg verstrekken voor leerproblemen maar ook voor problemen van motorische, sociale, affectieve en emotionele aard.

Fase 0: Brede zorg

De klasleerkracht is de spilfiguur binnen de zorgwerking. Door de dagelijkse omgang met zijn/haar leerlingen kent hij/zij zijn/haar kinderen en hun noden het best. Hij/zij vangt als eerste de signalen op en heeft aandacht voor het individuele en voor het groepsgebeuren in de klas. Binnen de klas biedt hij/zij de eerste oplossing voor opduikende problemen. Hij/zij gaat in zijn klasorganisatie zorgen voor structuur, observatie, differentiatie, aangepast materiaal, … en probeert op die manier zoveel mogelijk kinderen op hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden te ondersteunen.
Hij/zij verzorgt de individuele leerling-dossiers, geeft extra instructie bij leerlingen met onderwijsleerproblemen en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke bespreking bij het MDO.

Fase 1: Verhoogde zorg

Wanneer een leerling een grotere zorgbehoefte heeft dan wat de leerkracht aan zorg kan bieden of wanneer de leerkracht het vermoeden van een leerstoornis heeft, signaleert de klasleerkracht dit aan de zorgcoördinator en wordt er extra zorg geboden.
De zorgcoördinator kan ingeschakeld worden voor ondersteuning op vlak van observatie, individuele begeleiding van het kind, zoeken van materialen, helpen differentiëren, ... De klasleerkracht kan extra zorg vragen voor klasdifferentiatie. De zorgleerkracht kan op vraag van de leerkracht ondersteunen in de klas of een aantal leerlingen in een apart groepje nemen voor bepaalde onderwerpen. Dit laatste kan zijn naar aanleiding van een klein probleem in de klas, een minder goede toets, achterstand door ziekte of gewoon omdat we denken dat uw kind baat heeft bij een meer geïndividualiseerde uitleg.

Fase 2: Uitbreiding van zorg

De zorgcoördinator is eveneens een brugfiguur tussen de school en het CLB. Soms moet de zorg worden verbreed en vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. Dat wordt besproken tijdens een MDO (multidisciplinair overleg). De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en worden hierin ook gehoord.
Op het MDO zijn de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de directeur, het CLB en eventueel een externe hulpverlener aanwezig. De resultaten en de ontwikkeling van de kinderen worden door hen besproken en geëvalueerd. Bij het begin van het schooljaar worden een aantal data voor MDO vastgelegd maar er is ook aandacht voor tussentijds overleg.
Elke persoon die bij het kind betrokken is en zich over één of ander aspect in de ontwikkeling van het kind zorgen maakt, kan een schoolintern overleg of MDO aanvragen.

Fase 3: Een school op maat

Voor sommige leerlingen volstaat de zorg die op school geboden wordt niet. Bij deze leerlingen wordt, in samenspraak met het CLB, aangeraden externe hulp in te schakelen vb. logopedist, kinesist, revalidatiecentra, … Om deze buitenschoolse hulp optimaal af te stemmen op school en omgekeerd is onderlinge communicatie heel belangrijk (heen-en-weer-schrift, mail, …)
Ook samenwerking met het buitengewoon onderwijs is mogelijk (vb. GON-werking).

Wanneer de zorg binnen en buiten de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de noden van het kind, wordt samen met alle partijen gezocht naar een oplossing die best tegemoet komt aan zijn behoeften.

Vooruitblik

Geen evenementen

Kalender

Mei 2022
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31